Tech Fest for Social Good Hackathon

A talk by Ab Brightman, Martin Downes and Arielle Tye
CAST, Social Business Wales and ProMo cymru

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the terms
Watch this content now

About this talk

During the Covid-19 crisis, we have seen many examples of tech’s positive potential for social good, with charities and social enterprises diversifying or changing the way they operate in order to survive and meet their clients’ needs during this difficult period.

Hosted in the fantastic Digilounge, The Tech Fest for Social Good Hack is a 3 hour hands-on event that will bring people together to come up with creative tech-based ideas, solve problems, and find some sustainable solutions to social issues in their communities. Over the three hours we will be demystifying technology and design, and placing the focus on people not tech, including idea generation, market-testing, working with different groups, and how to create impact for local communities. Are you passionate about making a difference? Do you have ideas to tackle social problems but not sure where to start? This workshop will help you kick start your digital journey on the right foot.

Yn ystod argyfwng Covid-19, rydym wedi gweld llawer o enghreifftiau o botensial cadarnhaol technoleg er budd cymdeithasol, gydag elusennau a mentrau cymdeithasol yn addasu neu’n newid eu ffordd o weithredu er mwyn goroesi a bodloni anghenion eu cleientiaid yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Bydd Hac yr Ŵyl Dechnoleg er Budd Cymdeithasol, a gynhelir yn y Digilounge gwych, yn ddigwyddiad 3 awr ymarferol a fydd yn dwyn pobl ynghyd i feddwl am syniadau technegol creadigol, datrys problemau, a dod o hyd i rai atebion cynaliadwy i faterion cymdeithasol yn eu cymunedau. Dros y tair awr, byddwn yn datgelu cyfrinachau technoleg a dylunio, ac yn rhoi’r ffocws ar bobl, nid technoleg, gan gynnwys cynhyrchu syniadau, profi’r farchnad, gweithio gyda grwpiau gwahanol, a sut i greu effaith i gymunedau lleol. A ydych chi’n angerddol am wneud gwahaniaeth? A oes gennych syniadau i fynd i’r afael â phroblemau cymdeithasol, ond nid ydych yn gwybod ble i ddechrau? Bydd y gweithdy hwn yn eich helpu i ddechrau eich taith ddigidol ar y troed cywir.

Proudly supported by