Making Wales an exemplar for Digital Inclusion

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the Terms of Service and Privacy Statement
Watch this content now

About this talk

“Those ‘left behind’ are at risk of falling further behind if we do not tackle the stubborn levels of digital exclusion that still persist”- Professor Hamish Laing, Chair of the Digital Inclusion Alliance for Wales

Covid-19 has shone a bright light on the country’s digital inequalities. Many children and young people have been unable to access learning online, patients have been unable to take part in video consultations, relatives have been unable to connect with loved ones isolated in hospital or care homes…the list goes on. Addressing digital exclusion is essential for a just and equal society and it requires sustained intervention, resourcing, and prioritising.

The Digital Inclusion Alliance for Wales (DIAW)*, comprising the likes of BT, Dŵr Cymru, Wales Co-operative Centre, Disability Wales, Older People’s Commissioner and Public Health Wales, published an Agenda for digital inclusion which highlights five areas it would like to see prioritised over the next five years.

The Digital Inclusion Alliance for Wales (DIAW) has set out five approaches which it feels are essential to making Wales an exemplar for digital inclusion in it's Digital Inclusion Alliance Report - From Inclusion to Resilience: http://www.digitalcommunities.gov.wales/inclusion-to-resilience/

For this year’s opening event for #TechFest4SocialGood we will be putting some of the Alliances’ highest profile members in the spotlight to ask what progress is being made on this pressing and urgent issue. What practical steps are being taken so that everyone in Wales, who needs and wants to, can access and benefit from the internet and digital technology?

Whichever sector you are in, if you are working with the public through digital channels, we would love you to be part of the conversation. Come and find out how you and your organisation can play its role in making Wales an exemplar for digital inclusion.

--

“Mae’r rheiny sy’n ‘cael eu gadael ar ôl’ mewn perygl o ddisgyn yn ôl ymhellach os nad ydym ni’n mynd i’r afael â’r lefelau ‘styfnig o allgáu digidol sy’n parhau o hyd”- yr Athro Hamish Laing, Cadeirydd Cynghrair Cynhwysiant Digidol Cymru.

Mae Covid-19 wedi gwneud yr anghydraddoldeb digidol yn y wlad yn hollol amlwg. Nid yw llawer o blant a phobl ifanc wedi gallu cael mynediad at ddysgu ar-lein, nid yw cleifion wedi gallu cymryd rhan mewn ymgynghoriadau fideo, nid yw perthnasau wedi gallu cysylltu ag anwyliaid sydd wedi eu hynysu mewn ysbyty neu gartref gofal…mae’r rhestr yn parhau. Mae mynd i’r afael ag allgáu digidol yn hanfodol er mwyn creu cymdeithas deg a chyfartal, ac mae angen ymyrraeth, adnoddau a blaenoriaethu cynaledig ar gyfer hyn.

Cyhoeddwyd Agenda ar gyfer cynhwysiant digidol gan Gynghrair Cynhwysiant Digidol Cymru (DIAW)*, sy’n cynnwys BT, Dŵr Cymru, Canolfan Cydweithredol Cymru, Anabledd Cymru, y Comisiynydd Pobl Hŷn ac Iechyd Cyhoeddus Cymru, sy’n amlygu pum maes yr hoffai eu gweld yn cael eu blaenoriaethu dros y pum mlynedd nesaf.

Mae Cynghrair Cynhwysiant Digidol Cymru wedi amlinellu pum cam y mae’n credu eu bod yn hanfodol er mwyn i Gymru ddangos esiampl ym maes cynhwysiant digidol: http://www.digitalcommunities.gov.wales/cy/gynhwysiant-i-gydnerthedd/

Yn y digwyddiad agoriadol eleni ar gyfer #TechFest4SocialGood, byddwn yn holi rhai o aelodau uchaf eu proffil y Gynghrair yn drylwyr i ofyn pa gynnydd sy’n cael ei wneud o ran y mater dybryd a brys hwn. Pa gamau ymarferol sy’n cael eu cymryd fel bod pawb yng Nghymru sydd angen ac eisiau defnyddio’r rhyngrwyd a thechnoleg ddigidol, ac elwa arnynt, yn gallu gwneud hynny?

Pa sector bynnag rydych chi ynddo, os ydych chi’n gweithio gyda’r cyhoedd trwy sianelau digidol, byddem ni wrth ein bodd i chi fod yn rhan o’r sgwrs. Dewch i gael gwybod sut gall eich sefydliad wneud ei ran mewn gwneud Cymru yn esiampl ar gyfer cynhwysiant digidol.

Cath Fallon

Cath Fallon is Head of Enterprise and Community Animation for Monmouthshire County Council and has strategic oversight of several economic, social, digital and community development initiatives. Cath focuses much of her time agitating government bodies and digital infrastructure partners to improve digital connectivity across the county and principality.

Heléna Herklots

Heléna is the Older People’s Commissioner for Wales, an independent statutory role established in law to protect and promote older people’s rights.

Hamish Laing

Chair of the Digital Inclusion Alliance for Wales

Jess Neely

Jess is a user centred design specialist with over 5 years experience working in digital and design roles in-house within UK government departments, as well as in consultancy.

Sara Sellek

As part of the senior management team Sara is responsible for the operational management of the development team, including Good Governance & Safeguarding, Diversity, Sustainable Funding, and the Knowledge Hub.

Proudly supported by

Want to sponsor? Contact us to find out more.