Digital Leadership for the Third Sector

A talk by Zoe Amar, Karen Carswell, Tim Daley, Jake Henry and Ross McCulloch
Zoe Amar Digital, VIBE YOUTH, Digital Public Services, VIBE YOUTH and Third Sector Lab

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the terms
Watch this content now

About this talk

Developments in digital technology have transformed the lives of people in Wales over recent years, and the COVID-19 crisis has rapidly accelerated adoption of digital technology. It is now essential that we nurture digital leadership and skills in the Third Sector. The Welsh Government has recently launched its Centre for Digital Public Services to develop new solutions to public service delivery. The key questions we want to address during the 90 minute session will be:  Do we need a Centre for Digital Services in the Third Sector, including for social enterprises and co-operatives?  How do we ensure that third sector organisations are able to access the new opportunities that are made possible through digital technology?  And what is the best way to make digital leadership training available, to ensure that those working in this crucial sector are able to develop skills within their organisations and networks? We will also be inviting questions and recommendations from the audience, so please get involved.

Mae datblygiadau mewn technoleg ddigidol wedi trawsnewid bywyd pobl yng Nghymru dros y blynyddoedd diwethaf ac mae mabwysiadu technoleg ddigidol wedi cyflymu’n brysur o ganlyniad i argyfwng COVID-19. Mae’n hanfodol bellach ein bod yn meithrin arweinyddiaeth a sgiliau digidol yn y trydydd sector. Yn ddiweddar, mae Llywodraeth Cymru wedi lansio’i Chanolfan er Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol i ddatblygu atebion newydd ar gyfer darparu gwasanaethau cyhoeddus. Dyma’r cwestiynau allweddol y byddwn eisiau mynd i’r afael â nhw yn ystod y sesiwn 90 munud:  A oes arnom angen Canolfan er Gwasanaethau Digidol yn y Trydydd Sector, gan gynnwys ar gyfer mentrau cymdeithasol a chwmnïau cydweithredol?  Sut rydym ni’n sicrhau bod sefydliadau’r trydydd sector yn gallu manteisio ar y cyfleoedd newydd sy’n bosibl trwy dechnoleg ddigidol?  A beth yw’r ffordd orau o sicrhau bod hyfforddiant ar arweinyddiaeth ddigidol ar gael, i sicrhau bod y bobl sy’n gweithio yn y sector hanfodol hwn yn gallu datblygu sgiliau yn eu sefydliadau a’u rhwydweithiau? Hefyd, byddwn yn gwahodd cwestiynau ac argymhellion gan y gynulleidfa, felly cymerwch ran.

Proudly supported by